انشعاب فاضلابی : سامانه ای که فاضلاب مجموعه های مسکونی تجاری و یا صنعتی را به شبکه ها و خطوط جمع کننده فاضلاب متصل می نماید.

هر انشعاب فاضلاب شامل متعلقاتی شامل موارد ذیل می باشد:

  • سیفون،
  • لوله،
  • دریچه چدنی یا پلیمری،
  • زانو،
  • بوشن،
  • انشعابگیر،
  • سه راه
  • در پوش لاستیکی

 

برای جلو گیر از ورود گاز های نامطبوع خطوط جمع کننده شبکه فاضلاب و همچنین ایجاد مانعی برای ورود حشرات وجوندگان به داخل منازل مشترکین استفاده از

سیفون در انتهایی ترین بخش لوله فاضلاب ملک ضروری می باشد.

اصول و مقررات و دستورالعمل نصب انشعابات

اصول و مقرراتی که در این مجموعه ارائه گردیده است، مجموعه اصول و قواعد فنی بوده که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجرا و بهره برداری و نگهداری از

انشعاب آب آشامیدنی اماکن، اعم از مسکونی و غیر مسکونی به لحاظ اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره برداری مناسب، کاهش تلفات آب، آسایش و صرف

اقتصادی الزامی است.حدود کاربرد اصول و مقررات تعریف شده در دستورالعمل حاضر به شرح زیر است:

–  ساختمانهای موجود و دارای انشعاب مشمول اجبار رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل نمی باشد.

–  هر نوع تغییر، توسعه یا نوسازی که در ساختمانهای موجود صورت می گیرد، با رعایت نکات مندرج در این دستورالعمل باشد.

–  در کلیه ساختمانهای جدید الاحداث رعایت مقررات مندرج در این دستورالعمل اجباری بوده و مسئولیت نظارت و اجرای آن برعهده امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب است.